- Nội dung 1: Công khai thuộc lĩnh vực giáo dục, gồm các biểu mẫu quy định cho từng cấp học ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

- Nội dung 2: Dự toán 2021, quyết toán năm 2020 và công khai nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân gồm các biểu, mẫu quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và các khoản tài trợ (nếu có)

- Nội dung 3: Hoàn thiện, ban hành và công khai các loại quy chế; các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn đối với CB,GV,NV và học sinh (nếu có).